Algemene Voorwaarden

Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Mevrouw Schaap gevestigd te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 59242043

Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mevrouw Schaap zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Mevrouw Schaap zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten. 
2.2 Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten € 2,40. Voor pakketpost (bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 3,95 in rekening. Bij een bestelling van boven de € 75,- worden er geen verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@mevrouwschaap.nl.
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Mevrouw Schaap tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend. 
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.mevrouwschaap.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland. 
2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering

3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via My Parcel of PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 Mevrouw Schaap maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. Mevrouw Schaap is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Mevrouw Schaap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Mevrouw Schaap verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Mevrouw Schaap is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Mevrouw Schaap gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 

4. Klachten en retourzending                      

4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@mevrouwschaap.nl of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door Mevrouw Schaap geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Mevrouw Schaap geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Mevrouw Schaap te retourneren, u kunt hiervoor een herroepingsformulier  gebruiken.
Wij adviseren u ten alle tijden een kopie exemplaar te bewaren en ons één exemplaar te mailen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product voor zover mogelijk onbeschadigd is, de verpakking van de spenen dient wel onbeschadigd te zijn daar dit een hygiënisch product betreft.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk aan Mevrouw Schaap heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden.
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Mevrouw Schaap kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@mevrouwschaap.nl  
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Mevrouw Schaap kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met info@mevrouwschaap.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 Mevrouw Schaap behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Mevrouw Schaap of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mevrouw Schaap schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mevrouw Schaap de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Mevrouw Schaap het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. Mevrouw Schaap zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten en indien de gehele order retour is gekomen zullen ook de verzendkosten worden vergoed.
4.7 Mevrouw Schaap is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van Mevrouw Schaap zijn vrijblijvend en Mevrouw Schaap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mevrouw Schaap. Mevrouw Schaap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mevrouw Schaap dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door Mevrouw Schaap gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Mevrouw Schaap heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Mevrouw Schaap en van het personeel en de producten van Mevrouw Schaap voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mevrouw Schaap is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Mevrouw Schaap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mevrouw Schaap.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Mevrouw Schaap jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mevrouw Schaap verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mevrouw Schaap, dan wel tussen Mevrouw Schaap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mevrouw Schaap, is Mevrouw Schaap niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mevrouw Schaap.
6.5 Mevrouw Schaap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding

7.1 Mevrouw Schaap kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Mevrouw Schaap komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 Mevrouw Schaap is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Mevrouw Schaap ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mevrouw Schaap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mevrouw Schaap niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Mevrouw Schaap heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mevrouw Schaap zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Mevrouw Schaap ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mevrouw Schaap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen

9.1 Indien u aan Mevrouw Schaap schriftelijk opgave doet van een adres, is Mevrouw Schaap gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mevrouw Schaap schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Mevrouw Schaap gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mevrouw Schaap deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mevrouw Schaap in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mevrouw Schaap vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Mevrouw Schaap is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
9.5 Mevrouw Schaap houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en Mevrouw Schaap.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mevrouw Schaap.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling 

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Mevrouw Schaap en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinformatie:

Mevrouw Schaap
T.a.v. C. Fasseur
Stadwijkstraat 28
2251 TG Voorschoten

info@mevrouwschaap.nl
www.mevrouwschaap.nl

Bank: ING  te Voorschoten 

IBAN NL12 INGB 0006 24 28 21    
BIC  INGBNL2A

BTW NL001982537B02
Kvk 59242043

 

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mevrouw Schaap zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Mevrouw Schaap zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.
2.2 Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten € 2,40. Voor pakketpost (bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 6,75 in rekening. Bij een bestelling van boven de € 75,- worden er geen verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@mevrouwschaap.nl.
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Mevrouw Schaap tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.mevrouwschaap.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.
2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering
3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 Mevrouw Schaap maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. Mevrouw Schaap is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Mevrouw Schaap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Mevrouw Schaap verzonden pakketten zijn voorzien van een \\\"barcode\\\" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Mevrouw Schaap is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Mevrouw Schaap gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

4. Klachten en retourzending
4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@mevrouwschaap.nl of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door Mevrouw Schaap geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Mevrouw Schaap geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Mevrouw Schaap te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:
a) de verpakking van het product onbeschadigd is.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is,
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen,
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes,
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd.
g) u vooraf schriftelijk aan Mevrouw Schaap heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient Mevrouw Schaap hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Mevrouw Schaap kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@mevrouwschaap.nl. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door Mevrouw Schaap gedekt.
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Mevrouw Schaap kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met info@mevrouwschaap.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 Mevrouw Schaap behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Mevrouw Schaap of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mevrouw Schaap schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mevrouw Schaap de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Mevrouw Schaap het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. Mevrouw Schaap zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
4.7 Mevrouw Schaap is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1 Alle aanbiedingen van Mevrouw Schaap zijn vrijblijvend en Mevrouw Schaap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mevrouw Schaap. Mevrouw Schaap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mevrouw Schaap dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door Mevrouw Schaap gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Mevrouw Schaap heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Mevrouw Schaap en van het personeel en de producten van Mevrouw Schaap voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mevrouw Schaap is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Mevrouw Schaap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mevrouw Schaap.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Mevrouw Schaap jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mevrouw Schaap verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mevrouw Schaap, dan wel tussen Mevrouw Schaap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mevrouw Schaap, is Mevrouw Schaap niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mevrouw Schaap.
6.5 Mevrouw Schaap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding
7.1 Mevrouw Schaap kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Mevrouw Schaap komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 Mevrouw Schaap is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Mevrouw Schaap ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mevrouw Schaap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mevrouw Schaap niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Mevrouw Schaap heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mevrouw Schaap zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Mevrouw Schaap ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mevrouw Schaap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen
9.1 Indien u aan Mevrouw Schaap schriftelijk opgave doet van een adres, is Mevrouw Schaap gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mevrouw Schaap schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Mevrouw Schaap gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mevrouw Schaap deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mevrouw Schaap in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mevrouw Schaap vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Mevrouw Schaap is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.5 Mevrouw Schaap houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en Mevrouw Schaap.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mevrouw Schaap.

12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Mevrouw Schaap en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Bedrijfsinformatie:
Mevrouw Schaap
T.a.v. C. Fasseur
Stadwijkstraat 28
2251 TG Voorschoten

info@mevrouwschaap.nl
www.mevrouwschaap.nl

Bank:
IBAN
BTW / Kvk(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2020 Mevrouw Schaap | sitemap | rss
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat zijn cookies? Deze webwinkel maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je de webwinkel bezoekt. Waarom moet je nu toestemming geven? Het is wettelijk verplicht toestemming te geven om cookies te plaatsen. Dat is om bezoekers te beschermen tegen websites die privacygevoelige informatie verzamelen en doorgeven aan derden. Wat als je cookies toestaat? Mevrouw Schaap gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren: * de website werkt vloeiend en snel * je hoeft dezelfde actie niet vaker uit te voeren * jouw persoonlijke instellingen worden onthouden * je kunt berichten delen op sociale media zoals Facebook en Twitter Geef je toestemming? Mevrouw Schaap vindt jouw privacy belangrijk en belooft je dat: * er geen persoonlijke gegevens worden doorgespeeld aan derde partijen * de bezoekersstatistieken anoniem worden opgesteld * geen advertenties worden getoond van derde partijen